Artikkel miljø.jpg

Kan vi redde miljøet ved å bruke tre?

Miljø har blitt et viktig tema, i første rekke knyttet til klima og CO2-utslipp. Menneskeskapte klimaendringer har kommet høyere opp på den politiske agendaen fordi vi er bekymret for virkningene dette vil ha. Regjeringens hovedmål er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. Dette vil gi store utfordringer for alle sektorer i samfunnet. Bruk av tre som byggemateriale kan gi et viktig bidrag til å nå dette målet.

Treets miljøegenskaper
Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff. Å lage treprodukter har svært liten negativ innvirking på miljøet, forutsatt at råstoffet kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog. Tre er et av de aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge.

  • Råvarene er en fornybar ressurs
  • Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren
  • Kommer fra et bærekraftig skogbruk basert på sertifisering
  • Hovedsaklig fornybar energi i fremstillingsprosessene
  • Gir godt innemiljø
  • Gjenvinning og gjenbruk er enkelt

En fornybar ressurs

Fornybar innebærer mer enn bare resirkulerbar! Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp. Dette skjer gjennom en prosess med fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning som utgjør en karbonsyklus. Tre går tilbake i naturens store kretsløp etter endt levetid. Dette skjer uansett om materialet brennes eller brytes ned naturlig.

Reduserer CO2-utslippene

Økt bruk av tre vil bidra til reduksjon av CO2-tilførsel til atmosfæren. CO2 tas opp av skog som vokser gjennom fotosyntesen, og lagres i trærne og senere i treproduktene. Treprodukter krever lite fossil energi i fremstillingsprosessen. Den interne energibruken i produksjonen er hovedsakelig basert på klimanøytral bioenergi. Dette gir i sum en positiv CO2-effekt.

Basert på et bærekraftig skogbruk

Produksjon av treprodukter er basert på råstoff fra skogbruk som er bærekraftig, og rundt 90 % av alle Norges skoger er sertifisert i henhold til internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk. Norske skoger er vokser, slik at vi gjerne kan høste mer av denne fornybare ressursen.

Bidrar til godt innemiljø
Tre er et naturmateriale som bidrar til å skape et godt innemiljø.  Å oppholde seg i hus med synlige treoverflater gir en spesiell følelse av komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også fysiske egenskaper ved treet. Trekonstruksjoner har evnen til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur.

Enkelt med gjenbruk og gjenvinning

Treprodukter kan gjenvinnes som CO2-nøytral bioenergi, eller til andre trebaserte produkter som for eksempel spon- og fiberplater. I noen sammenhenger kan heltre også gjenbrukes til nye produkter.